لیست قیمت محصولات بوتان و بوش

 

پـکیـج شوفـاژ دیـواری بوتان

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

Parma 22Rsi

3.896.000 تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 3 قسط ..... تومان

Parma 24Rsi

3.956.000 تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 3 قسط ..... تومان

Pavia 24Rsi

4.436.000 تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 3 قسط ..... تومان

Perla Pro 24Rsi

4.796.000 تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 3 قسط ..... تومان

Perla Pro 28Rsi

5.035.000 تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 4 قسط ..... تومان

Perla Pro 32Rsi

5.395.000 تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 4 قسط ..... تومانپـکیـج شوفـاژ دیواری بوش

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

BOSCH 24 Kw

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 5 قسط ... تومان

BOSCH 28 Kw

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 5 قسط ... تومان

BOSCH 35 Kw

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 5 قسط ... تومانرادیـاتـور

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

رادیـاتـور Il Primo

65.600 تومان

 

رادیـاتـور Elena

67.300 تومان

 

رادیـاتـور Vittoria

66.500 تومان

 


آبگرمکن دیـواری

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

B4108

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان

B3112

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان

BX114

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان

B3115

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان

B3215i

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان

B3118

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان

B3218i

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان

B3315if

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان

B3318if

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان