لیست قیمت محصولات بوتان و بوش

 

پـکیـج شوفـاژ دیـواری بوتان

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

Parma 22Rsi

... تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 3 قسط ..... تومان

Parma 24Rsi

... تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 3 قسط ..... تومان

Verona 24Rsi

... تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 3 قسط ..... تومان

Perla Pro 24Rsi

... تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 3 قسط ..... تومان

Perla Pro 28Rsi

... تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 4 قسط ..... تومان

Benessere Pro 28KI

... تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 4 قسط ..... تومان

Benessere Pro 30KIS

... تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 4 قسط ..... تومان

Optima Alta 35C

... تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 4 قسط ..... تومانپـکیـج شوفـاژ دیواری بوش

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

BOSCH 24 Kw

... تومان + هدیه

پیش پرداخت : ... تومان + 5 قسط ... تومان

BOSCH 28 Kw

... تومان + هدیه

پیش پرداخت : ... تومان + 5 قسط ... تومان

BOSCH 35 Kw

... تومان + هدیه

پیش پرداخت : ... تومان + 5 قسط ... تومانرادیـاتـور

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

رادیـاتـور پـره ای

تماس گرفته شود

پیش پرداخت : 40 %

رادیـاتـور پـنـلی

تماس گرفته شود

پیش پرداخت : 35 %آبگرمکن دیـواری

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

B4108

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان

B3112

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان

BX114

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان

B3115

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان

B3215i

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان

B3118

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان

B3218i

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان

B3315if

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان

B3318if

... تومان

پیش پرداخت : ... تومان + 2 قسط ... تومان