لیست قیمت محصولات بوتان و بوش

 

پـکیـج شوفـاژ دیـواری بوتان

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

Parma 22Rsi

2.403.000 تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 3 قسط ..... تومان

Parma 24Rsi

2.592.000 تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 3 قسط ..... تومان

Verona 24Rsi

2.656.000 تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 3 قسط ..... تومان

Perla Pro 24Rsi

3.087.000 تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 3 قسط ..... تومان

Perla Pro 28Rsi

3.266.000 تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 4 قسط ..... تومان

Benessere Pro 28KI

2.856.000 تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 4 قسط ..... تومان

Benessere Pro 30KIS

3.400.000 تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 4 قسط ..... تومان

Optima Alta 35C

4.950.000 تومان

پیش پرداخت : ..... تومان + 4 قسط ..... تومانپـکیـج شوفـاژ دیواری بوش

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

BOSCH 24 Kw

3.565.000 تومان + هدیه

پیش پرداخت : 1.426.000 تومان + 5 قسط 460.000 تومان

BOSCH 28 Kw

4.062.000 تومان + هدیه

پیش پرداخت : 1.625.000 تومان + 5 قسط 523.000 تومان

BOSCH 35 Kw

4.943.000 تومان + هدیه

پیش پرداخت : 1.978.000 تومان + 5 قسط 637.000 تومانرادیـاتـور

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

رادیـاتـور پـره ای

تماس گرفته شود

پیش پرداخت : 40 %

رادیـاتـور پـنـلی

تماس گرفته شود

پیش پرداخت : 35 %آبگرمکن دیـواری

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

B4108

437.000 تومان

پیش پرداخت : 175.000 تومان + 2 قسط 137.000 تومان

B3112

503.000 تومان

پیش پرداخت : 200.000 تومان + 2 قسط 158.000 تومان

BX114

507.000 تومان

پیش پرداخت : 200.000 تومان + 2 قسط 160.000 تومان

B3115

521.000 تومان

پیش پرداخت : 205.000 تومان + 2 قسط 165.000 تومان

B3215i

565.000 تومان

پیش پرداخت : 225.000 تومان + 2 قسط 178.000 تومان

B3118

585.000 تومان

پیش پرداخت : 230.000 تومان + 2 قسط 185.000 تومان

B3218i

627.000 تومان

پیش پرداخت : 250.000 تومان + 2 قسط 198.000 تومان

B3315if

712.000 تومان

پیش پرداخت : 285.000 تومان + 2 قسط 222.000 تومان

B3318if

750.000 تومان

پیش پرداخت : 300.000 تومان + 2 قسط 235.000 تومان