لیست قیمت محصولات بوتان

 

پـکیـج شوفـاژ دیـواری بوتان

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

Parma 22Rsi

1.345.000 تومان

پیش پرداخت : 550.000 تومان + 4 قسط 210.000 تومان

Parma 24Rsi

1.495.000 تومان

پیش پرداخت : 600.000 تومان + 4 قسط 237.000 تومان

Verona 24Rsi

1.750.000 تومان

پیش پرداخت : 730.000 تومان + 4 قسط 270.000 تومان

Perla Pro 24Rsi

1.885.000 تومان

پیش پرداخت : 750.000 تومان + 4 قسط 300.000 تومان

Perla Pro 28Rsi

1.985.000 تومان

پیش پرداخت : 795.000 تومان + 4 قسط 315.000 تومان

Benessere Pro 28KI

2.200.000 تومان

پیش پرداخت : 1.000.000 تومان + 4 قسط 318.000 تومان

Benessere Pro 30KIS

3.400.000 تومان

پیش پرداخت : 1.600.000 تومان + 4 قسط 477.000 تومان

Optima Alta 35C

4.950.000 تومان

پیش پرداخت : 2.200.000 تومان + 4 قسط 728.000 تومانپـکیـج شوفـاژ دیواری بوش

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

BOSCH WBN6000-24C RN

2.860.000 تومان

پیش پرداخت : 1.000.000 تومان + 5 قسط 400.000 تومان

BOSCH WBN6000-28 RN

3.233.000 تومان

پیش پرداخت : 1.130.000 تومان + 5 قسط 452.000 تومان

BOSCH WBN6000-35 RN

4.200.000 تومان

پیش پرداخت : 1.470.000 تومان + 5 قسط 586.000 تومانرادیـاتـور

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

رادیـاتـور پـره ای

تماس گرفته شود

پیش پرداخت : 50 %

رادیـاتـور پـنـلی

تماس گرفته شود

پیش پرداخت : 35 %آبگرمکن دیـواری

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

B4108

380.000 تومان

پیش پرداخت : 152.000 تومان + 2 قسط 117.000 تومان

B3112

437.000 تومان

پیش پرداخت : 175.000 تومان + 2 قسط 135.000 تومان

BX114

441.000 تومان

پیش پرداخت : 175.000 تومان + 2 قسط 137.000 تومان

B3115

453.000 تومان

پیش پرداخت : 180.000 تومان + 2 قسط 140.000 تومان

B3215i

493.000 تومان

پیش پرداخت : 200.000 تومان + 2 قسط 150.000 تومان

B3118

509.000 تومان

پیش پرداخت : 205.000 تومان + 2 قسط 157.000 تومان

B3218i

545.000 تومان

پیش پرداخت : 220.000 تومان + 2 قسط 168.000 تومان

B3315if

626.000 تومان

پیش پرداخت : 250.000 تومان + 2 قسط 194.000 تومان

B3318if

659.000 تومان

پیش پرداخت : 265.000 تومان + 2 قسط 203.000 تومان