لیست قیمت محصولات بوتان

 

پکیج شوفاژ دیواری بوتان

قیمت اصلی

قیمت نقدی

شرایط اقسـاط

Bita 22

4.158.000 تومان

4.158.000 تومان + هدیه ویژه

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)

Bita 24

4.440.000 تومان

4.440.000 تومان + هدیه ویژه

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)

Parma 22Rsi

5.276.000 تومان

5.276.000 تومان + هدیه ویژه

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)

Parma 24Rsi

5.669.000 تومان

5.669.000 تومان + هدیه ویژه

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)

Pavia 24Rsi

6.012.000 تومان

6.012.000 تومان + هدیه ویژه

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)

Perla Pro 24Rsi

6.388.000 تومان

6.388.000 تومان + هدیه ویژه

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)

Perla Pro 28Rsi

7.694.000 تومان

7.694.000 تومان + هدیه ویژه

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)

Perla Pro 32Rsi

8.211.000 تومان

8.211.000 تومان + هدیه ویژه

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)


رادیاتور

قیمت اصلی

قیمت نقدی

شرایط اقساط

رادیاتور Il Primo

80.300 تومان

80.300 تومان + هدیه ویژه

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)

رادیاتور Elena

82.300 تومان

82.300 تومان + هدیه ویژه

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)

رادیاتور Vittoria

81.400 تومان

81.400 تومان + هدیه ویژه

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)


آبگرمکن دیواری

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

B3115

1.021.000 تومان

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)

B3118

1.144.000 تومان

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)

B3215i

1.114.000 تومان

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)

B3218i

1.233.000 تومان

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)

B3315if

1.475.000 تومان

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)

B3318if

1.570.000 تومان

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)

BX61

982.000 تومان

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)

BX62i

1.080.000 تومان

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)

BX71

1.080.000 تومان

به اتمام رسید (تا پایان فروردین 99)