لیست قیمت محصولات بوتان

 

پـکیـج شوفـاژ دیـواری بوتان

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

Parma 22Rsi

1.650.000 تومان

پیش پرداخت : 660.000 تومان + 4 قسط 262.000 تومان

Parma 24Rsi

1.780.000 تومان

پیش پرداخت : 712.000 تومان + 4 قسط 283.000 تومان

Verona 24Rsi

1.995.000 تومان

پیش پرداخت : 798.000 تومان + 4 قسط 317.000 تومان

Perla Pro 24Rsi

2.148.000 تومان

پیش پرداخت : 860.000 تومان + 4 قسط 340.000 تومان

Perla Pro 28Rsi

2.262.000 تومان

پیش پرداخت : 904.000 تومان + 4 قسط 360.000 تومان

Benessere Pro 28KI

2.508.000 تومان

پیش پرداخت : 1.000.000 تومان + 4 قسط 400.000 تومان

Benessere Pro 30KIS

3.400.000 تومان

پیش پرداخت : 1.600.000 تومان + 4 قسط 477.000 تومان

Optima Alta 35C

4.950.000 تومان

پیش پرداخت : 2.200.000 تومان + 4 قسط 728.000 تومانپـکیـج شوفـاژ دیواری بوش

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

BOSCH WBN6000-24C RN

3.565.000 تومان

پیش پرداخت : 1.600.000 تومان + 5 قسط 422.000 تومان

BOSCH WBN6000-28 RN

4.062.000 تومان

پیش پرداخت : 1.827.000 تومان + 5 قسط 480.000 تومان

BOSCH WBN6000-35 RN

4.943.000 تومان

پیش پرداخت : 2.220.000 تومان + 5 قسط 585.000 تومانرادیـاتـور

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

رادیـاتـور پـره ای

تماس گرفته شود

پیش پرداخت : 50 %

رادیـاتـور پـنـلی

تماس گرفته شود

پیش پرداخت : 35 %آبگرمکن دیـواری

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

B4108

437.000 تومان

پیش پرداخت : 175.000 تومان + 2 قسط 137.000 تومان

B3112

503.000 تومان

پیش پرداخت : 200.000 تومان + 2 قسط 158.000 تومان

BX114

507.000 تومان

پیش پرداخت : 200.000 تومان + 2 قسط 160.000 تومان

B3115

521.000 تومان

پیش پرداخت : 205.000 تومان + 2 قسط 165.000 تومان

B3215i

565.000 تومان

پیش پرداخت : 225.000 تومان + 2 قسط 178.000 تومان

B3118

585.000 تومان

پیش پرداخت : 230.000 تومان + 2 قسط 185.000 تومان

B3218i

627.000 تومان

پیش پرداخت : 250.000 تومان + 2 قسط 198.000 تومان

B3315if

712.000 تومان

پیش پرداخت : 285.000 تومان + 2 قسط 222.000 تومان

B3318if

750.000 تومان

پیش پرداخت : 300.000 تومان + 2 قسط 235.000 تومان